content AVAREYİM ..
15 Eyl

Görevinizi Yapın Yeter!

Mustafa KÖSE

TARİH BİLİNCİ

Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsesiz bir birey yoktur. Cumhuriyet, böyle bir kavramı asla kabul edemez. İnsan hakları, yasalarımızın güvencesi altındadır. En güçsüz ve en kimsesizlerin yardımcısı devlet ve onun kamu hukuku temsilcileri olan Cumhuriyet Savcılarıdır. Kendilerini kimsesiz görenlerin, yanlarında her an haklarını aramakla görevli Cumhuriyet Savcıları bulunduğunu asla unutmamaları ve bundan emin olmaları gerekir. Zayıf ama haklı olanların en güçlü durumda olmaları, adliyemizin en belirgin özelliği ve ülküsüdür. Cumhuriyet Adliyesinin yükselmesini bir onur meselesi saydıklarından hiç kuşku duymadığım çalışma arkadaşlarıma bu onurlu görev alanında mutlak ve muhakkak olan başarılarını coşkuyla dilerim efendim (Atatürk'ün Cumhuriyet Savcılarına Seslenişi, 9 Ekim 1925).
***
Mazlum sürülmüştü, ağır disiplin cezaları almıştı, ama davasından vazgeçmemişti.. Yani açıkçası bizim Mazlum aksi bir adam, inat.. Adam olmaz derler ya o türdendir, gerçektende.. Mazlum bu süreçte yasaları inceliyor, bildiği yolsuzlukları en iyi şekilde, eldeki belge ve bilgilerle yazılı anlatıp, o sıralar daha çok devletin idari üst yetkili birimlerine yollayıp sonuç almayı umuyordu, tabi tayinle, cezalarla ilgili İdare Mahkemelerinede bir dizi dava açtı, hukukçulara danışıyor ancak ekseri dilekçelerini kendi yazıyor, davaları kendi açıyordu, yani avukatıda kendisiydi. Bu arada uluslararası hukuk, yolsuzluklarla ilgili yasa ve sözleşmeleri de incelemekteydi. Her türlü hakkını bilmek zorundaydı, çünkü her an memuriyettende atabilirlerdi, iş o noktaya gelmişti..  Böyle bir şey olursa evine, ailesine nasıl bakardı, zaten Mazlum herkesçe boyunu aştın diye eleştiriliyordu.. Mazlum bana dediki, evet bugün devletler arasında, uluslar arasında büyük haksızlıklar var ama genede tam uygulanmasada, Birleşmiş Milletlerin bu kararları tam uygulansa ne kadar doğru tespitler var.. O sıra bu sözleşme Meclisimiz tarafından onaylanmamıştı, 2006 da diğer birkaç yolsuzluk sözleşmeleri gibi onaylandı, ancak gerekli, ilgili yasalar ..  Ya bizde geciken adalet, yıllarca süren davalar, bütün delilleri ihbarcıdan bekleyen, araştırıcı olmayan, tabiki herkes için, görevini hakkıyla yapmaya çalışan hiç bir görevlimiz için sözümüz yok, ya yapmayanlar, sürülmekten korkanlar, tehditlerden sinenler.. Olamazmı..Mazlumun bana verdiği sözleşmenin önemli gördüğüm kısımlarını yazıyorum ;

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ:

GİRİŞ: 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler;Demokrasinin kurum ve değerlerini, etik değerleri ve adaleti zayıflatan, sürdürülebilir kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü tehlikeye sokan yolsuzluğun toplumsal istikrar ve güvenliğe yönelttiği sorun ve tehditlerin ciddiyetinin endişesini taşıyarak, Kara para aklama dahil olmak üzere, özellikle örgütlü suçlar ve ekonomik suçlar gibi diğer suç türleri ile yolsuzluk arasındaki bağlantıdan da endişe duyarak, Ülke kaynaklarının önemli bir bölümünü teşkil edecek boyutta varlıkların konu olduğu ve siyasi istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı tehdit eden yolsuzluk vakaları hakkında da endişeduyarak, Yolsuzluğun artık yerel bir mesele olmayıp bütün toplum ve ekonomileri etkileyen önlenmesi ve kontrol altına alınması için uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğu bir sınıraşan olgu olduğu inancını taşıyarak,Yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi ve yolsuzluğun önlenmesi için kapsamlı ve çokyönlü bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanarak, Ülkelerin kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesini içerecek şekilde yürütülecek teknikyardım faaliyetlerinin, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi hususunda, bu ülkelerin yeteneklerinin arttırılmasında önemli bir rol oynayacağı inancını taşıyarak, Haksız zenginleşme yoluyla edinilen kişisel servetin özellikle demokratik kurumlara, ulusal ekonomilere ve hukukun üstünlüğü ilkesine zarar vereceğine inanarak,Haksız olarak edinilmiş varlıkların uluslararası transferlerinin daha etkin bir şekilde önlenmesi, tespit edilmesi, caydırılması ve varlıkların geri verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığını taşıyarak, Cezai yargılamalarda ve mülkiyet haklarını ilgilendiren hukuk davaları ve idari işlemlerde temel hukuka uygunluk ilkesini dikkate alarak, Yolsuzluğun önlenmesi ve ortadan kaldırılmasının bütün ülkelerin ortak yükümlülüğü olduğu ve bu alandaki çabaların etkili olması amacıyla, sivil toplum ve sivil toplum örgütleri gibi kamu sektörü dışındaki birey ve grupların da destek ve katkıları ile herbir ülkenin diğeri ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu hatırda tutarak,Kamusal işlemler ve kamu malvarlığının uygun yönetimi, adil olma, sorumluluk ve yasa önünde eşitlik ilkelerini ve bütünlüğü koruma ve yolsuzluğu reddetme kültürünün geliştirilmesi ihtiyacını da hatırda tutarak, Yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele alanında Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler ve Suçla Mücadele Ofisinin çabalarını takdir ederek, Afrika Birliği, Avrupa Konseyi, Gümrük İşbirliği Konseyi (Dünya Gümrük Örgütü olarak da tanınan), Avrupa Birliği, Arap Ligi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ve Amerikan Devletleri Örgütü dahil olmak üzere, bu alanda diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerin yürüttükleri çalışmaları hatırda tutarak, Amerikan Devletleri Örgütü tarafından 29 Mart 1996 tarihinde kabul edilen, AmerikanÜlkeleri Arasında Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi; Avrupa Birliği Konseyi tarafından 26 Mayıs1997 tarihinde kabul edilen, Avrupa Toplulukları Görevlilerini ve Avrupa Birliği Üyesi ÜlkelerinGörevlilerini Kapsayan Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi; Ekonomik İşbirliği ve KalkınmaÖrgütü tarafından 21 Kasım 1997 tarihinde kabul edilen Uluslararası Ticari İşlemlerdeYabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi; Avrupa Konseyi BakanlarKomitesi tarafından 27 Ocak 1999 tarihinde kabul edilen Yolsuzluğa Karşı Ceza HukukuSözleşmesi; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 4 Kasım 1999 tarihinde kabul edilenYolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi ve Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarıtarafından 12 Temmuz 2003 tarihinde kabul edilen Afrika Birliği Yolsuzluğun Önlenmesi veYolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini takdirle not ederek, Birleşmiş Milletler Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesinin 29 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girişinden memnuniyet duyarak aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

BÖLÜM:

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 -Amaç :

Bu Sözleşmenin amaçları:a) Yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele amacıyla alınan önlemlerin daha etkin ve verimli kılınması,b) Malvarlığının geri alınması dahil olmak üzere, yolsuzluğun önlenmesi ve yolsuzluklamücadelede uluslararası işbirliği ve teknik yardımlaşmanın teşvik edilmesi, kolaylaştırılması ve desteklenmesi, c) Bütünlüğünün, hesap verme sorumluluğunun ve kamusal işlemlerin ve kamu malvarlığının uygun yönetimin teşvik edilmesi.

Madde 3 - Kapsam1.

Bu Sözleşme, hükümlerine uygun olarak, yolsuzluğun önlenmesi, soruşturulması, kovuşturulması ve bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların gelirlerinin dondurulması, bunlara el konulması, müsaderesi ve iadesine uygulanır.2. Bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla, aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmede yer alan suçların devletin malvarlığına zarar veya ziyan vermiş olması gerekli değildir.Madde 4 - Egemenliğin Korunması1. Taraf Devletler, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve diğer devletlerin içişlerine karışmama ilkelerine uygun bir şekilde yerine getireceklerdir. 2. Bu sözleşmede yeralan hiçbir hüküm, bir Taraf Devlete, bir diğer Devletin ülkesi içinde yargı yetkisini kullanma ve diğer Devletin kendi iç hukukunun münhasıran kendi makamlarına saklı tuttuğu fonksiyonları icra etme yetkisi vermez.

BÖLÜM II - ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Madde 5 - Yolsuzluğa Karşı Önleyici Politikalar ve Uygulamalar1) Her Taraf Devlet, yolsuzluğa karşı, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, toplumsal katılımı geliştirecek ve hukukun üstünlüğü, kamu ve kamu mallarının doğru yönetimi, bütünlük, saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkelerini yansıtacak etkin ve eşgüdümlü politikaları geliştirip uygulayacaktır. 2) Her Taraf Devlet, yolsuzluğun önlenmesi amacıyla etkin uygulamaları yapmak ve geliştirmek için çaba gösterecektir. 3) Her Taraf Devlet, ilgili yasal mevzuatını ve idari tedbirlerini, yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesi amacına uygunluğunu tespit amacıyla periyodik olarak değerlendirmeye almak için gayret gösterecektir. 4) Taraf Devletler, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, bu maddede belirtilen önlemleri geliştirmek için birbirleriyle ve ilgili uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliği yapacaklardır. Bu işbirliği, yolsuzluğun önlenmesini amaçlayan uluslararası program ve projelere katılımı kapsayabilir.Madde 6 -  Yolsuzluğa Karşı Önleyici Birim ya da Birimler1) Her Taraf Devlet, iç hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, aşağıdaki yollarla yolsuzluğun önlenmesi için uygun birim ya da birimlerin varlığını sağlayacaktır: a) Bu Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen politikaları uygulamak ve uygun görülen hallerde bu politikaların uygulanmasını koordine ve kontrol etmek; b) Yolsuzluğun önlenmesi hakkında bilgiyi arttırmak ve yaymak. 2) Her Taraf Devlet, iç hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen birim ya da birimlere, görevlerini etkin bir biçimde ve gereksiz etkilerden uzak olarak yerine getirebilmeleri için gerekli özerkliği tanıyacaktır. Görevlerini yerine getirmeleri için gerekli maddi kaynaklar ve uzman personel ile uzmanlık eğitimi de sağlanacaktır. 3) Her Taraf Devlet, yolsuzluğun önlenmesi amacına yönelik özel önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında diğer taraf devletlere yardım edebilecek yetkili kurum veya kurumların isim ve adreslerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildireceklerdir.Madde 7 - Kamu Sektörü1) Her Taraf Devlet, gerektiğinde ve iç hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, memurların ve uygun halerde seçimle gelmeyen diğer kamu görevlilerinin istihdamı, çalıştırılması, terfileri ve emeklilikleri için:a) Verimlilik ve saydamlık ilkeleri ile liyakat, eşitlik ve yetenek gibi nesnel kıstaslara dayalı,b) Özellikle yolsuzluğa müsait kamu görevleri için görevlilerin seçim ve eğitimine veuygun hallerde, bu görevlilerin diğer görevlere rotasyonuna yönelik yeterli usulleri kapsayan,c) Taraf ülkenin ekonomik kalkınmışlık düzeyini dikkate alarak yeterli ödüllendirme ve adil ödeme planları geliştiren,d) Kamu görevlerinin doğru, haysiyetli ve uygun bir şekilde icrasının gereklerini yerine getirebilmelerini ve görevlerinin ifasının özünde mevcut olan yolsuzluk riski hakkında bilinçlerinin geliştirilmesine yönelik özel ve uygun eğitimisağlayacak eğitim ve kurs programlarını geliştiren sistemleri kabul etmek, uygulamak ve güçlendirmek için çaba sarf edeceklerdir. Bu tür programlar uygulanabilir alanlarda davranış ilke ve standartlarına atıfta bulunabilir.2) Her Taraf Devlet ayrıca, bu Sözleşmenin amaçları ile uyumlu ve iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, kamu görevleri için seçim ve adaylık ile ilgili kıstasları belirlemek üzere uygun yasal ve idari tedbirleri kabul etmeyi değerlendirecektir. 3) Her Taraf Devlet ayrıca, bu Sözleşmenin amaçları ile uyumlu ve kendi iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak kamu görevleri için yapılacak seçimlere adaylıklarda ve mümkün ise siyasi partilerin finansmanında saydamlığı arttıracak yasal ve idari önlemleri almayı değerlendirecektir.4) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak çıkarların çatışmasınıönleyici, saydamlığı arttırıcı sistemleri kabul etmeye, korumaya ve güçlendirmeye çalışacaktır.Madde 8 - Kamu Görevlileri İçin Davranış İlkeleri1) Her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, yolsuzlukla mücadeleamacıyla diğerlerinin yanında kamu görevlileri arasında dürüstlüğü, doğruluğu, sorumluluğu geliştirecektir.

***

Madde 11-  Yargı ve Kovuşturma Hizmetlerine İlişkin Tedbirler1) Her Taraf Devlet, yargının bağımsızlığını ve yolsuzlukla mücadele alanındaki önemli rolünü hatırda tutarak, iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak ve yargı bağımsızlığını zedelemeden yargı çalışanları arasındaki bütünlüğü güçlendirmek ve yolsuzluğa fırsat verecek durumları önlemek için tedbirler alacaktır.2) Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca alınan önlemlerle aynı etkideki tedbirler, taraf ülkelerin yargının bir parçası olmayan ancak yargı organlarına benzer bağımsızlığa sahip kovuşturma hizmetleri için kabul edilip uygulanabilir.Madde 13 - Toplumsal katılım1) Her Taraf Devlet, imkanları ölçüsünde ve iç hukukunun temel ilkelerine uygun olarak, yolsuzlukla mücadelede, yolsuzluğun önlenmesinde ve yolsuzluğun varlığı, nedenleri, boyutları ve yönelttiği tehdit hakkında toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla sivil toplum örgütleri, hükümet-dışı kuruluşlar ve yerel toplum örgütleri gibi kamu sektörüdışındaki bireylerin ve grupların aktif katılımını geliştirmek için uygun önlemleri alacaktır. Aşağıda kayıtlı önlemlerle bu katılım güçlendirilmelidir.a) Kamuoyunun karar-alma usullerine katkısının geliştirilmesi ve saydamlığın arttırılması, b) Kamuoyunun bilgiye etkin bir şekilde ulaşımının sağlanması. c) Yolsuzluğun hoş görülmemesine yönelik olarak kamuoyunu bilgilendirmefaaliyetleri ile okul ve üniversitelerde eğitim programları düzenlenmesi. d) Yolsuzlukla ilgili bilgiyi araştırma, alma, yayınlama ve dağıtma özgürlüğüne saygı gösterilmesi, geliştirilmesi ve korunması. Söz konusu özgürlük, yasadan doğan ve i) diğerlerinin haklarını ve itibarını korumak, ii) ulusal güvenlik, kamu düzeni ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı kısıtlamalara tabi tutulabilir. 2) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmede atıfta bulunulan ilgili yolsuzlukla mücadele birimlerinin kamuoyunca tanınmasını ve kamuoyunun, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçlardan birini teşkil ettiği düşünülen herhangi bir vakayı, isim dahi belirtmeksizin, uygun yollarla bildirmek üzere bu birimlere ulaşmasını sağlamak için uygun önlemleri alacaktır.Madde 14 -  Karapara Aklamayla Mücadele Tedbirleri1) Her Taraf Devlet: a) Kara para aklamanın her biçimini önlemek ve tespit etmek için, kendi yetkisi dahilinde, bankalar ve para ve diğer kıymetlerin transferi için resmi veya gayrı resmi hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler dahil olma üzere bankalar dışındaki mali kuruluşlar ve gerektiğinde, özellikle karapara aklamaya müsait diğer kurumlar için kapsamlı iç düzenleyici ve denetleyici bir sistem oluşturacaktır; bu sistem kimlik tespiti, kayıt tutulması ve şüpheli işlemlerin bildirilmesi ihtiyaçlarına cevap verecektir.

***

BÖLÜM III
SUÇ OLARAK DÜZENLEME VE YASA UYGULAMA
Madde 15 - Ulusal Kamu Görevlilerinin Rüşveti

Her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır: a) Bir kamu görevlisine, resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde bir işlem yapması veya yapmaktan kaçınması için, kendisi ya da bir başka kişi yahut varlık lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaatin vâdedilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması; b) Bir kamu görevlisinin, resmi görevlerinin yerine getirilmesi çerçevesinde bir işlem yapması veya yapmaktan kaçınması için kendisi ya da üçüncü bir kişi yahut varlık lehine, doğrudan ya da dolaylı olarak, haksız bir menfaat talep etmesi veya kabulü.

Madde 17 - Malvarlığının Kamu Görevlilerince Zimmete Geçirilmesi, Haksız Olarak Mâl Edilmesi ya da Diğer Şekillere DönüştürülmesiHer Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin, görevi gereği kendisine emanet edilen herhangi bir malvarlığını, kamu veya özel fonları ya da menkul kıymetleri yahut değer taşıyan diğer herhangi birşeyi, kendisi ya da bir başka kişi yahut varlık menfaatine zimmetine geçirmesini, mâl etmesini ve diğer şekillere dönüştürmesini suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır.Madde 19 - Görevin Kötüye KullanılmasıHer Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin, görevini yerine getirirken, kendisi ya da bir başka kişi yahut varlık lehine haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, yasalara aykırı olarak bir işlem yapması ya da yapmaktan kaçınması suretiyle görevini ya da konumunu kötüye kullanmasını suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.Madde 20 - Haksız ZenginleşmeHer Taraf Devlet, anayasasına ve iç hukukunun temel ilkelerine bağlı olarak, kasten işlenmesi halinde, bir kamu görevlisinin mal varlığında meydana gelen ve yasal geliri ile mantıklı bir açıklama getiremediği önemli bir artış olan haksız zenginleşmeyi suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.Madde 21- Özel Sektörde RüşvetHer Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, ekonomik, mali ve ticari faaliyetler sırasında aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.Madde 24 - GizlemeBu Sözleşmenin 23. maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, her Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara iştirak etmeksizin, söz konusu suçların işlenmesinden sonra, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların sonucunda elde edildiğini bilerek bir malvarlığının gizlenmesini ve sürekli olarak alıkonulmasını suç olarak düzenleyecek yasal ve diğer gerekli önlemleri almayı değerlendirecektir.Madde 25 - Adaletin EngellenmesiHer Taraf Devlet, kasten işlenmesi halinde, aşağıdaki eylemleri suç olarak düzenleyen yasal ve diğer gerekli önlemleri alacaktır: a) Bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçların işlenmesine ilişkin davalarda gerçek dışı tanık ifadesi verilmesini sağlamak ya da tanıklığa yahut delil sunulmasına müdahalede bulunmak için fiziksel güç kullanımı, tehdit veya korkutmaya başvurulması veya haksız bir menfaatin vâaadedilmesi, teklif edilmesi veya sağlanması; b) Yargı görevlileri ya da yasa uygulayıcıların, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilmiş suçların işlenmesine ilişkin resmi görevlerini yerine getirmelerine fiziksel güç kullanımı, tehdit ya da korkutma yoluyla müdahalede bulunulması. Bu bentteki hiçbir hüküm, Taraf Devletlerin diğer kategorilerdeki kamu görevlilerini koruyacak mevzuata sahip olma hakkına halel getirmez.
Madde 28 - Bir Suçun Unsurları Olarak Bilgi, Kasıt ve AmaçBu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun unsurunu teşkil eden bilgi, kasıt ve amaç, nesnel vakalara dayanan durumlardan çıkarılabilir.Madde 29 -ZamanaşımıHer Taraf Devlet, gerektiğinde, iç hukukuna uygun biçimde, bu Sözleşmeye uygun olarakihdas edilen suçların kovuşturulmasına başlamak için uzun bir zamanaşımı süresi tesis edecek; suç isnat edilen kişinin adaletten kaçması halinde ise daha uzun bir zamanaşımı süresi tesis edecek ya da zamanaşımının durdurulmasını sağlayacaktır.Madde 30 - Kovuşturma, Yargılama ve Yaptırımlar1) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen bir suçun işlenmesini, ağırlığını dikkate alarak yaptırımlara tabi tutacaktır. 2) Her Taraf Devlet, iç hukuk sistemi ve anayasal ilkelerine uygun olarak, kamu görevlilerine görevlerini icra etmeleri için tanıdığı dokunulmazlık veya adli ayrıcalıklar ile gerektiğinde, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçların soruşturulması, kovuşturulması ve yargılanması olasılığı arasında uygun bir dengeyi sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri alacaktır. 3) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçları işleyenlerin kovuşturulmasına yönelik iç hukukun tanıdığı her türlü takdir hakkını, bu suçlara ilişkin yasal önleyici tedbirlerin etkinliğini en üst düzeye çıkaracak ve bu suçların işlenmesinin caydırılması ihtiyacına gereken ehemmiyeti verecek biçimde kullanılmasını sağlamak için çaba sarf edecektir.Madde 32- Tanıkların, Bilirkişilerin ve Mağdurların Korunması1) Her Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlara ilişkin ifade veren tanık ve bilirkişilere ve gerektiğinde, akraba ve yakınlarına yönelik muhtemel mukabele veya tehditlere karşı etkin koruma sağlamak için, iç hukuk sistemine uygun biçimde ve olanakları dahilindeki uygun önlemleri alacaktır. 2) Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen önlemler, yargılama usulünden kaynaklanan haklar dahil, sanığın haklarına halel getirmeksizin, diğerlerinin yanında aşağıdakileri içerebilir: a) Bu tür kişileri fiziksel olarak korumak için, ihtiyaca göre ve mümkün olduğu ölçüde onları başka yerlere yerleştirmek ve gerektiğinde, bu tür kişilerin kimlikleri ve bulundukları yerlere ilişkin bilgilerin açıklanmaması veya bu bilgilerin açıklanmasına sınırlama getirilmesi gibi usuller tesis etmek; b) Video veya diğer uygun araçlar gibi iletişim teknolojisinden yararlanılarak ifade alınması örneğinde olduğu üzere, tanık ve bilirkişilerin güvenliğini sağlayacak biçimde ifade vermelerini mümkün kılacak ispat kuralları tesis etmek. 3) Taraf Devletler, bu maddenin 1. fıkrasında söz konusu kişilerin başka yerlere yerleştirilmesi için, diğer Devletlerle anlaşmalar veya düzenlemeler yapmayı değerlendireceklerdir. 4) Bu madde hükümleri, tanıklık yapmaları halinde, mağdurlara da uygulanacaktır. 5) Her Taraf Devlet, iç hukukuna bağlı kalarak, yargılamanın uygun aşamalarında mağdurun suç failleri hakkındaki görüş ve endişelerinin, savunma hakkına halel gelmeyecek biçimde açıklanmasına ve değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır.Madde 33 - İhbarda Bulunan Kişilerin KorunmasıHer Taraf Devlet, bu Sözleşmeye uygun olarak ihdas edilen suçlarla ilgili hususlardayetkili makamlara makul gerekçelerle ve iyi niyetli olarak ihbarda bulunan kişileri haksız muamelelerden koruyacak uygun önlemleri iç hukuk sistemine dahil etmeyi değerlendirecektir.Madde 34 - Yolsuzluk Eylemlerinin SonuçlarıÜçüncü kişilerin iyi niyetli olarak kazanmış olduğu haklar dikkate alınmak suretiyle, her Taraf Devlet, iç hukukunun temel ilkelerine uygun biçimde, yolsuzluğun sonuçlarına ilişkin önlemler alacaktır. Bu bağlamda, Taraf Devletler, yolsuzluğu, bir sözleşmenin iptal veya feshedilmesi, bir imtiyaz ya da benzer bir vesikanın geri alınması yahut diğer telafi edici önlemlerin alınmasına ilişkin yasal işlemlerde ilgili bir etken olarak değerlendirebilirler.Madde 35 - Zararın TazminiHer Taraf Devlet, iç hukuk ilkelerine uygun biçimde, bir yolsuzluk eylemi sonucunda zarara uğrayan kişi ya da varlıkların, zararlarının tazmin edilmesi için zarardan sorumlu olanlar aleyhine dava açma hakkını haiz olmalarını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır.Madde 36 - Uzman MakamlarHer Taraf Devlet, iç hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak, yasaları uygulama yoluyla yolsuzlukla mücadelede uzmanlaşmış bir birim ya da birimlerin yahut kişilerin mevcudiyetini sağlayacaktır. Bu birim ya da birimler yahut kişilere görevlerini etkin ve dış etkilerden bağımsız bir şekilde yerine getirebilmeleri için Taraf Devletin hukuk sisteminin temel ilkelerine uygun olarak gerekli bağımsızlık tanınacaktır. Bu kişilere ya da bu birim yahut birimlerin personeline görevlerini yerine getirmek için gerekli eğitim ve kaynaklar temin edilecektir. ** ilgili sözleşmenin önemli gördüğümüz bir kısmı .. TBMM – Kabul tarihi- 18.05.2006 ..

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Kanun No. 5506
Kabul Tarihi : 18/5/2006
MADDE 1- “Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

****************

Mazlum mücadelesini, imkanlarınca, hukukun imkanlarıyla, açık suçların makamlara izahını içeren raporlarla sürdürdü, beklenmeyen gelişme ve görevler daha önemli yolsuzlukları rapor etmesine yol açtı .. Geciken, sırasını bekleyen ihbar dilekçeleri sonunda engellenemez bir şekilde ... Sıcak temas başlamıştı işte..
SICAK TEMAS ..  SICAK  TEMAS ..
M.KÖSE - 16.09.2008 - SAMSUN ..
Not: “Memur Mazlum Bey’in Anılan “ imkan bulursak dizi halinde devam edecektir. Bir dahaki yazı, “İpini çekme operasyonu (9)” olacaktır.

Etiketler :

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank