content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

23 Oca

Bilanço Esasına Tabi Gerçek Kişilerin Fatura vb. Belgelerde Ticaret Sicili Numarasını kullanmaları‏

TACİRLERİN TİCARET SİCİLİ NUMARALARINI VE TESCİL EDİLEN İNTERNET SİTESİNİN ADRESİNİ TİCARİ BELGELERİNDE KULLANMA MECBURİYETİ

6102 Sayılı  Türk Ticaret Kanunu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan ilgili maddesi gereğince;

—Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve

—Ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, perakende satış vesikaları, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi gibi) tacirin VUK hükümlerine ilaveten

1) Sicil numarasının,

2) Ticaret unvanının,

3) İşletmesinin merkezinin

4) Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresinin gösterileceği hüküm altına alınmıştır.

PARA CEZASI

Bu yükümlülüğe uymamak idari para cezasını gerektirmektedir.  Anılan idari para cezası 2014 yılı için  2.240 TL’dir.

KİMLER TACİR SAYILIR

TTK’na göre Tacir, ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye denir.

T.T.K ya göre tacirler aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar: Tacirler;

1. Gerçek Kişi Tacirler

2. Ticaret Şirketleri

2.1 Şahıs Şirketleri

2.1.1 Kollektif Şirket

2.1.2 Komandit Şirket

2.2 Sermaye Şirketleri

2.2.1 Anonim Şirket

2.2.2 Limited Şirket

2.2.3 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

KİMLER ESNAF SAYILIR:

21 Temmuz 2007 tarihinde RG’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre esnaf;

1) Ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran

2) Kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan,

-Basit usulde vergilendirilenler,

-İşletme hesabına göre deftere tabi olanlar

-Vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılır ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtları gerekir.

2014 YILI İÇİN HADLER

1- Yıllık;- Alış tutarı 150.000 TL - Satış tutarı 200.000 TL (Yarısı 75.000 TL ve 100.000 TL)

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL (Yarısı 40.000 TL)

3- 1 ve 2. Yi birleikte yapılması halinde  150.000 TL (Yarısı 75.000 TL

TACİR TANIMINA GİRMEYENLER TİCARET SİCİLİNE KAYIT YAPTIRACAKLAR MI?

Tacir tanımına girmeyenler Ticaret Siciline kayıt yaptırmayacaklardır.  Dolayısıyla fatura ve

benzeri belgelere SİCİL numarası yazma zorunluluğu yoktur.

Başka bir ifade ile ESNAFLAR kullandıkları belgelerine sicil numarası

yazmayacaklardır.

ESNAF SİCİLİNE KAYITLI İKEN 1. SINIFA GEÇENLER

21 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan (2007/12362) Bakanlar Kurulu Kararına göre;

1)   Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması,

2)  Yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması,

3)  213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve 1 nolu maddede belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR IŞIĞINDA ESNAF SAYILAN (Genellikle işletme defteri tutan gerçek kişiler)

MÜKELLEFLERİN TİCARET SİCİLİNE KAYIT YAPTIRMALARI VE TİCARET SİCİLİ NUMARALARINI BELGELERİNDE

KULLANMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

ANCAK 1. SINIF DEFTER TUTAN VE ÖTEDEN BERİ ESANAFLAR ODASINDA KAYITLARI BULUNAN GERÇEK KİŞİLER DIŞINDAKİLERİN TİCARET SİCİLİNE KAYIT YAPTIRMALARI VE BELGELERİNDE TİCARET SİCİCİL NUMARALARI KULLANMALARI CEZAİ MÜEYYİDEYLE MUHATAP OLMAMALARI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.

ŞİRKETLER İSE KURULUŞTA TİCARET SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU OLDUĞUNDAN BELGELERİNDE TİCARET SİCİLİ NUMARALARINI VE VARSA TESCİLLİ İNTERNET ADRESLERİNİ KULLANMALARI 01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN ZORUNLUDUR.

Etiketler : , , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank