content

yazarportal-com-bilgiagi-net-tasviriefkar-com

28 Ara

Yurtdışından Gelen Ücretlerin Vergilendirilmesi

GVK'nın 23. maddesinin 14 numaralı bendi uyarınca "Kanuni ve iş merkezi" Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler ülkemizde ayrıca vergiye tabi tutulmamaktadır. Yabancı ülkelerde bulunan işverenler tarafından Türkiye'de mukim şahıslara hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerin Türkiye'de tevkifata tabi tutulması GVK'nın 23/14. maddesi uyarınca mümkün değildir.
Buna göre kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan yani dar mükellefiyete tabi işveren tarafından ödenen ücretlerde;
• Ücretin dar yükümlü işveren tarafından yurtdışındaki kazançlarından ödenmesi,
• Yapılan ücret ödenmesinin Türkiye'de gider veya maliyet hesaplarına kaydedilmemesi,
• Döviz olarak ödenmesi,
koşulları ile Türkiye'de ayrıca vergilendirilmeyecektir. Maliye Bakanlığı'nın 28.03.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.42.4205-212.14018 sayılı özelgesinde, Türkiye temsilciliğinde görevli personele yurt dışı fonlarından karşılanmak şartıyla döviz olarak ödediği ücretlerin GVK'nın 23. maddesinin 14 numaralı bendine göre gelir vergisinden müstesna tutulması gerektiği belirtilmiştir.
Sendika aidatları vergi matrahından indirilebiliyor
Sendikaların en temel gelir kaynağı üyelerden alınan aidatlardır. 6356 sayılı Sendikalar Kanunu'na göre üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenmektedir.
Üyelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikaya ödenmektedir.
Bu hükümlere göre ödenmesi gereken aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlüdür.
İşçiler tarafından 6356 sayılı Sendikalar Kanununa göre işçi sendikalarına ödenen aidatlar, aidatın ödendiğinin sendika tarafından verilecek bir makbuzla tevsik edilmesi kaydıyla, vergi matrahının tayi¬ninde gayrisafi ücret tutarından GVK'nın 63/4. maddesine göre indirilebilecektir.
Sendika aidatı işverenler tarafından ücretlerden kesilmek suretiyle ödenmekte ise, bu şekilde ödenen aidatın ücret bordrosunda gösterilmesi durumunda, makbuz aranmaksızın, ücretin gayrisafi tutarından indirilmesi de mümkündür.
Vergi muhasebesi
Vergi Muhasebesi, mevzuattaki önemli konulardan birisidir. Bugün, bu alanda yazılmış önemli bir kitabı sizlerle paylaşmak istedim. Alper Şimşek (Eski Baş Hesap Uzmanı, YMM, KPMG Eski Vergi Direktörü), Namık Kemal Gündüz (Eski Gelirler Kontrolörü, YMM), Servet Özkök (Eski Gelirler Baş Kontrolörü, YMM, KPMG Eski Vergi Direktörü) tarafından kaleme alınan "Vergi Muhasebesi" başlıklı kitapta;
• Tablolarla VUK ve TMS değerleme hükümlerinin açıklanması
• Dönem sonu işlemleri
• Yıllara seri inşaat ve onarım işleri
• Finansal kiralama
• Katma değer vergisi
• Kar dağıtımı, örtülü sermaye
• Bağış ve yardımlar
• Taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası
• Değerleme ölçütleri
• Monografiler ve örnekler
• Özellikli Konular
Ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kitap, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurların vaz geçemeyeceği bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitabı Oluş Yayıncılık'tan ve yayınevlerinden temin edebilirsiniz.

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank