- Bilgi Agi | Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi ve Yazar Portali - https://www.bilgiagi.net -

İş Güvenliği Yasası Kazaları Önler mi?

Kanayan yaralarımızdan birisidir iş kazaları. Onlarca kez bu köşeden biz de dile getirdik.

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Faruk Çelik olmak üzere herkes iş kazalarını önlemek için çaba harcıyor. Ancak işletmelerimize hem çalışan hem de işverenler iş sağlığı ve güvenliğine yeterince önem vermediğinden dolayı iş kazalarını azaltamıyoruz.

Bu hafta kömür ocağında metan gazı patlaması sonucu oluşan göçükte 8 işçi hayatını kaybetti. Yine 8 ocağa ateş düştü ve ateş düştüğü yeri yakıyor.

Büyük umutlarla iş sağlığı ve güvenliğini yaygınlaştırmak ve iş kazalarını azaltmak için 6331 sayılı Kanun çıkartıldı. Gerçekten de bu alanda büyük bir değişim olacak. İşverenlere son düzenlemelerle bir çok yükümlülükler getirildi. Risk değerlendirmesi, acil eylem planı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, mesleki eğitimler, ölçümlerin yaptırılması, çalışan temsilcisi atanması ve en önemlisi 50 kişiden çok işçi çalıştıran işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurularak etkin bir şekilde işletilmesi yükümlülüğü iş kazalarını önemli ölçüde azaltacak.

****

İşverenlerin yükümlülükleri

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilecek.

İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB'lerden hizmet alarak yerine getirebilecek.

İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kuracak. Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. İşveren;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili görevlendirilen personelin etkin bir şekilde çalışması amacıyla gerekli kolaylığı sağlamak ve bu hususta planlama ve düzenleme yapmakla,

b) Görevlendirdiği kişi veya OSGB'lerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla,

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla,

ç) Görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB'ler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,

d) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirebilmeleri için, Bakanlıkça belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yeterli çalışma süresini sağlamakla,

yükümlü tutulmuştur.

***

Onaylı defter tutulacak

İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;

a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,

b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını, saklayacak.

Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanacak.

Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanacak. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılacak.

Son olarak, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemelerin tam olarak uygulanmaya başlanması halinde, iş kazalarının önemli ölçüde önleneceğini düşünüyorum