content
06 Nis

Anayasa Değişikliği

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

1982 Anayasası üzerinde yapılması düşünülen değişiklikler ve yeni maddeler kamuoyunun gündemindeki ana konulardır. TBMM sunulan anayasa paketi ile bazı maddelerin değiştirilmesi istenilmektedir.Seçim dönemleri ve bununla ilgili konular Anayasada ve kanunlarda açıkça belirtilmiştir. Mevcut Anayasa’ya göre seçimler dört yılda bir yapılmaktadır. Buna göre dört yıllık süre için seçilmiş olan milletvekilleri, iktidarlar yasama ve yürütme döneminin sonuna kadar görevlerini yürütmek zorundadır. Aksi takdirde görevlerini yapmamış olurlar.

Ülkemizin huzuru ve kalkınması için iktidar ve muhalefet el ele vermelidir. Sorunlara birlikte çözüm yolu aranmalı, çözüm yolları teklif edilmelidir.

Komisyonlarda kanun teklifleri ciddi bir şekilde tartışılmalı, doğruların yanında yanlış olanların karşısında durulmalıdır.

Muhalefet demek her şeye muhalif olmak, meclis gurubunda aklına gelenleri konuşmak değildir. Meclis kürsüsünden yapılan kırıcı ve sert konuşmalar milletin meclise ve milletvekillerine olan güvenini ve saygısını ortadan kaldırmaktadır.

İktidarlar despotça hareket edemezler. Muhalefetinde vazifesini yapmayıp ülkenin huzurunu bozan bir görev yüklenmeye hakkı yoktur.

Milletvekillerinin aşağıda bulunan yemini bir daha okuyup, ona göre davranmasında yarar bulunmaktadır.

“Devletin Varlığı Ve Bağımsızlığını, Vatanın Ve Milletin Bölünmez Bütünlüğünü, Milletin Kayıtsız Ve Şartsız Egemenliğini Koruyacağıma. Hukukun Üstünlüğüne, Demokratik Ve Laik Cumhuriyete Ve Atatürk İlke Ve İnkılâplarına Bağlı Kalacağıma. Toplumun Huzur Ve Refahı, Milli Dayanışma Ve Adalet Anlayışı İçinde Herkesin İnsan Haklarından Ve Temel Hürriyetlerden Yararlanması Ülküsünden Ve Anayasa'ya Sadakatten Ayrılmayacağıma. Büyük Türk Milleti Önünde Namusum Ve Şerefim Üzerine Ant İçerim”

Edilen bu yeminin hiçbir yerinde toplumun huzur ve refahını kaçıracağıma, Meclisi kavga çıkartma yeri olarak kullanacağıma diye cümle bulunmamaktadır.

Edilen bu yeminle “ ANAYASA'YA SADAKATTEN AYRILMAYACAĞIMA” derken darbecilere, cuntacılara, faili meçhul cinayetlere, insan haklarını çiğneyenlere arka çıkacağım manası anlaşılmamaktadır.

Edilen bu yeminle “ HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE “ derken yargının hukuka bağlanmayacağı, Anayasa’ya bağlanmayacağı, yüksek yargı kafasına göre hareket edeceği manası anlaşılmamaktadır.

Edilen bu yeminle “ Milletin Kayıtsız Ve Şartsız Egemenliğini Koruyacağıma “ derken; bırakalım askeri vesayet devam etsin, tek parti yönetimi zihniyeti devam etsin, darbeler olsun, mutlu azınlık ülkeyi ve milleti sömürsün, bu meclise de ve milletvekillerine de gerek yok diye bir mana çıkmamaktadır.

Bu millet kıt imkânları ile milletvekillerini meclise Ülkemiz için yararlı şeyler yapsın diye göndermektedir. Kısır bir döngü ile yasama ve yürütme faaliyetlerini sen yaptın olmaz, ben yaptım olacak tartışmasına götürmenin manası bulunmamaktadır.

Aklın yolu birdir. Asıl olan ülke menfaatleri ile toplumun huzur ve refahının sağlanmasıdır. Anayasa konusunda bile mutabakattan kaçınıp muhalefet adına statükonun yanında yer almak ülkemize de, toplumumuza da bir şey kazandırmayacaktır.

Yapılması gereken tüm partilerin dağarcığındakini ortaya koyup, toplumumuzun huzur ve refahı için demokratik bir anayasanın kabul edilerek yürürlüğe girmesinin sağlanmasıdır.

Ülkemizde sadece darbelerle Anayasa yapılması geleneğinin ortadan kaldırılmalıdır. Mevcut iktidar anlayışı da muhalefet anlayışı da, particilik anlayışı da demokratik anlayışa uygun değildir.

Anayasa değişikliği adı altında meclise sunulan maddeleri ele aldığımızda şu hususlar öne çıkmaktadır:

 MADDE 7- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 54 Üncü Maddesinin Üçüncü Ve Yedinci Fıkraları Yürürlükten Kaldırılmıştır.

B. Grev Hakkı Ve Lokavt

MADDE 54. – Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.

3. Fıkra-“Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddî zarardan sendika sorumludur.”

7. Fıkra-“Siyasî amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.”

Bu değişiklikten ne amaçlanmaktadır. Grev adına işçilerin ve sendikaların kasıtlı ve kusurlu olarak işyerlerinde sebep oldukları maddi zarardan sendikaların sorumluluğu niye kaldırılıyor?

Siyasi amaçlı grev, lokavt, işi yavaşlatma, genel grev yapmaya niye izin çıkarılıyor. Bu değişiklikler ülkeye ne kazandıracaktır?

Bu fıkralar ile ilgili değişiklikten vazgeçilmelidir.

MADDE 10 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 Üncü Maddesinin Son Fıkrası Yürürlükten Kaldırılmıştır.

5. Milletvekilliğinin düşmesi

MADDE 84. – (Değişik: 23.7.1995 - 4121/9 md.) İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Son Fıkrası- “Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurula bilgi sunar.”

Bir partinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleri ile sebep olduğu( Kürsü dokunulmazlığı dışında), Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliğinin bu kararın resmi Gazetede gerekçeli olarak yayınlanması ile sona ereceği hükmü niye kaldırılıyor? Partisinin kapatılmasına neden olan kişiye niye sahip çıkılıyor?

Bu maddenin kaldırılması yanlıştır.

MADDE 15- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 144 Üncü Maddesi Kenar Başlığıyla Birlikte Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiştir. "

G. Adalet Hizmetlerinin Denetimi

Madde 144- Adalet Hizmetleri İle Savcıların İdarî Görevleri Yönünden Adalet Bakanlığınca Denetimi, Araştırma, İnceleme Ve Soruşturma İşlemleri Adalet Müfettişleri İle Hâkim Ve Savcı Mesleğinden Olan İç Denetçiler Eliyle Yapılır. Buna İlişkin Usul Ve Esaslar Kanunla Düzenlenir."

G. Hâkim ve savcıların denetimi

MADDE 144. – Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (Hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma, Adalet Bakanlığının izni ile adalet müfettişleri tarafından yapılır.  Adalet Bakanı soruşturma ve inceleme işlemlerini, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırabilir.

Sayın Anayasa değişikliğini kaleme alan yetkililer. Bu değişiklik ile Hâkim ve Savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere uygun olarak yapıp yapmadıklarını nasıl denetlecek. Yargının siyasallaşmasını nasıl önleyecek. Yargı imparatorluğu kurulmasını nasıl ortadan kaldıracak.  Bu açıklığa kavuşmamıştır.Bu değişiklik uygun değildir. Gözden geçirilmesinde fayda vardır.

Yukarıda bahsedilen olumsuzluklara rağmen böyle bir çalışmanın meclise gelmesi bile güzeldir.

“HÂKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” Tüm milletvekillerinin en önemli görevi bunu gerçekleştirmektir. Kendilerinin de içinde bulunduğu TBMM zan altında bırakacak, Cumhuriyetin olmazsa olmazı olan bu müessesenin küçük düşürülmesi, basite alınması, kararlarına saygı duyulmaması kimsenin yetkisinde değildir. TBMM aldığı bütün kararlarını YÜCE TÜRK MİLLETİ ADINA ALMAKTADIR.

 Sayın milletvekillerimize, partilere düşen görev; komisyonlarda Anayasa değişikliği paketinin maddelerini güzelce süzgeçten geçirerek eksik ve noksanlıkların varsa belirlenmesi ile düzeltilmesidir. Milletimiz adına, menfaatine, insan haklarına, özgürlüklere uygun yasaların çıkmasının teminidir.

Mustafa Yolcu

Etiketler : , ,

Bu Yazıyı Yazdır Bu Yazıyı Yazdır

Yorum Yazınız

You must be logged in to post a comment.2007-2012 Bilgi Agi / Turkiye nin Interaktif Kose Yazari Gazetesi

Designed By Online Groups
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

bizajans, kent akademisi, sunubank